MOCIÓ PER DEMANAR INFORMES JURÍDICS ABANS DE LA CONSTITUCIÓ DE LA NOVA SOCIETAT MIXTA PER LA GESTIÓ DELS SERVEIS PÚBLICS DE PROVEÏMENT DE L’AIGUA I SANEJAMENT AMB L’EMPRESA AQUALIA

La Junta de Govern Local del 23/10/2006, va aprovar el plec de condicions del concurs per seleccionar un soci privat, per a la constitució d’una empresa d’economia mixta, per a la gestió dels serveis públics de proveïment d’aigua potable i sanejament del Vendrell,  i el 5/3/2007 va acordar l’adjudicació del concurs a l’empresa Aqualia, amb la que amb posterioritat es va constituir l’empresa mixta AIGÜES DE TOMOVI que avui exerceix en pròrroga forçosa, la gestió dels serveis de proveïment d’aigua i sanejament de la nostra vila.

L’altre empresa licitant al concurs, Sorea, va presentar diversos recursos que van acabar amb la sentència del TSJC nº 643/2014 de 18 de juliol, en ella s’estableix que:

Los acuerdos de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento del Vendrell, de fecha 23/10/2006 y 5/03/2007, no es que sean anulables, sino QUE HAN SIDO ANULADOS POR SENTENCIA FIRME y esa ANULACIÓN HA DE ALCANZAR A LOS POSTERIORES CON ORIGEN EN LOS MISMOS.”

També es parla dels acords del Ple del 14/03/2011 a on es diu:

La finalidad pretendida por el Ayuntamiento con la adopción del citado acuerdo de 14/03/2011, se deduce con facilidad de su propio contenido y no es  otra que la de mantener la adjudicación del concurso en la anterior adjudicataria, vedando la posibilidad de participar en el mismo a otros interesados como puede ser la aquí apelada, eludiendo con ello dar cumplimiento a la sentencia…..

Per tant la sentència, determina que es volia fer un tracte de favor per mantenir a Aqualia com a adjudicatària, eludint al compliment de la sentència. Si més no, un fet força greu.

Davant aquesta sentència, el Ple Municipal del 27-01-2015, va iniciar de nou procediment licitador. Aquest va finalitzar amb l’adjudicació a favor de Aqualia del contracte mitjançant acord del Ple Municipal del passat 27/12/2016.

Aquest contracte estableix que s’haurà de constituir una nova societat pública mixta amb la propietat del 51% del capital a favor de l’Ajuntament del Vendrell i el 49% del capital restant a favor de l’empresa guanyadora del concurs en aquest cas Aqualia.

Però, aquesta constitució d’una nova societat pública mixta, va en contra del que estableix la Llei 27/2013 de 27 de desembre en el seu article 1, punt Trenta-sis que modifica la Disposició addicional novena “Redimensionament del sector públic local” de la Llei 7/1985 “Llei Reguladora de les Bases Locals” a on parla d’aquelles entitats locals que es troben en un Pla d’ajust, com és el cas de l’Ajuntament del Vendrell,  i diu literalment:

“1. Les entitats locals de l’article 3.1. d’aquesta llei i els organismes autònoms que en depenguen, NO PODRAN adquirir NI CONSTITUIR NOUS organismes, entitats, SOCIETATS, consorcis, fundacions….., ni participar en la constitució d’aquests directa o indirectament, durant el temps de vigència del seu pla economicofinancer o del seu pla d’ajust”.

A més, d’acord amb aquesta corrent, la resolució núm. 56/2015 de 24/03/2015 del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic, davant un recurs interposat per Sorea contra l’anunci de nova licitació d’aquest contracte, estableix que:

“….aquest Tribunal aprecia que, amb la legislació actual, pot existir un impediment legal per a la licitació d’aquest contracte, tal i com està plantejat, d’acord amb la redacció introduïda per la Llei 27/2013”..

“És un fet provat que l’Ajuntament del Vendrell està subjecte a aquest pla d’ajustament des de l’any 2012 (informe de la intervenció de l’Ajuntament 6/2015)”.

L’òrgan de contractació de l’Ajuntament, per contra, al·lega davant el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic en contestació al recurs de Sorea:

La decisió de l’Ajuntament de convocar aquesta licitació no té per finalitat la creació d’una nova societat d’economia mixta, abans inexistent, sinó que es pren aquesta decisió en compliment d’una sentència judicial que obliga a l’ajuntament a repetir novament la licitació…. Per considerar el TSJC que l’anterior licitació era invàlida… “

El Tribunal de contractes en la seva resolució, abans esmentada, acaba desestimant el recurs de SOREA al declarar-se “no competent”:

“… hi ha un conflicte entre les parts consistent a dirimir si s’està donant compliment exacte a una sentència judicial o no”.

 “Aquest Tribunal administratiu, en tant que no és autoritat judicial, no és competent per garantir la interpretació finalista de la sentència del TSJC…. Ja que desconeix les actuacions i pretensions que s’han fet valer anteriorment a la interposició d’aquest recurs…”

Aquest Tribunal administratiu…. no pot…. dirimir si s’esta donant exacte compliment a la STJC 643/2014, i és el Tribunal de Justícia el que, ha de resoldre com estimi oportú ….

Tanmateix, la societat Sorea va presentar davant l’òrgan de contractació de l’Ajuntament del Vendrell, escrit sol·licitant un acord de paralització del procediment del concurs fins al pronunciament del TSJC davant les mesures cautelars sol·licitades per SOREA.  Aquest escrit, es va desestimar amb sessió extraordinària de la Junta de Govern local del 23/04/2015. SOREA amb posterioritat va presentar un nou recurs davant el TSJC, recurs que hores d’ara no tenim coneixement que hagi estat resol.

Per tant, queda clar, que només una interpretació feta de la sentència del TSJC, des de l’òrgan de contractació de l’Ajuntament és el que permet la constitució d’aquesta nova societat invalidant el que estableix la llei 27/2013.

Davant aquestes discrepàncies,  ERC el Vendrell, va demanar el passat 10 de març 2017 un informe tant de la interventora com de la secretaria que determinés entre d’altres coses, si s’incomplia o no la Llei 27/2013. A dia d’avui passats 3 mesos no s’ha rebut cap resposta al respecte.

Es per això ens queden molts dubtes, que no podem deixar la signatura d’un contracte a 25 anys en mans NOMÉS d’una interpretació política, i a més quan ha quedat demostrat per un sentència judicial, que hi han hagut interessos polítics perquè l’empresa adjudicatària d’aquest servei sigui l’empresa Aqualia.

Els perjudicis econòmics que provocaria la constitució de la nova societat, i haver en un futur la possibilitat d’una possible reversió, podrien ser inassumibles per aquest consistori i més en la situació de Pla d’Ajust en que es troba. A més, podria arribar a comportar una indefensió degut a les actuacions que es puguin fer i que siguin contraries a les resolucions judicials que hi ha hagut. Una actuació contraria, podria comportar responsabilitats civils i penals tant pels responsables polítics com pels funcionaris responsables.

Es per això que els tres Grups Municipals signants de la Moció, demanem al Ple que s’adoptin els següents ACORDS:

1/ La realització en un termini màxim de 3 mesos des de la data d’aprovació en el Ple, d’informes tant per part de la Interventora, com de la Secretaria ,així com dels Serveis Jurídics de l’Ajuntament, que determinin si l’Ajuntament del Vendrell pot o no constituir una nova societat, segons el que estableix la Llei 27/2013 de 27 de desembre, de Racionalització del Sector Públic.

2/ Que es comuniqui al Ministeri d’Hisenda i Administració Públiques, els acords del Ple del passat 27/12/2016 i que se li demani que emiti certificació sobre si existeix impediment jurídic o no a la constitució d’aquesta nova societat.

3/ Que s’aturi la formalització de l’escriptura de constitució de la nova societat mixta que figura en el concurs, així com el pagament dels cànons establert en el concurs, fins que no hi hagin els preceptius informes favorables a la seva constitució, tant de la interventora, la secretaria, i els Serveis Jurídics de l’Ajuntament del Vendrell així com del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques.

 

Eva Mata                               Oscar Blasco                         Rubén Suan

Portaveu                                Portaveu                                Portaveu

ERC El Vendrell                     Si es pot El Vendrell               Som Poble

 

 

 

 

 

 

Deixa un comentari