MOCIÓ PERQUÈ L’AJUNTAMENT DEL VENDRELL IMPULSI L’ÚS DEL VEHICLE ELÈCTRIC

El Ple de l’Ajuntament va aprovar per unanimitat la moció que ERC va presentar sobre el vehicle elèctric.

La utilització dels vehicles elèctrics a les nostres ciutats és una realitat que va en augment. La constant aparició de nous models que utilitzen aquesta energia, fa necessari adaptar-les a un nou model energètic basat en l’eficiència i les energies renovables ja que, només així, les nostres empreses seran competitives, millorarem la qualitat de vida dels ciutadans i esdevindrem capdavanters en les polítiques d’acció mediambiental.

L’ús d’aquests vehicles, ja sigui els elèctrics 100% o els híbrids endollables, fa necessari que els espais públics estiguin dotats de la infraestructura adequada per poder subministrar-los l’energia que requereixen.

Els països i ciutats més avançades, on la seva penetració està adquirint un major pes en la renovació natural del parc mòbil, són aquells on se’ls hi garanteix un subministrament energètic de proximitat i això succeeix, fins i tot, en poblacions de la nostre mateixa Vegueria, com és ara Vilanova i la Geltrú o Vilafranca del Penedès on ja disposen de 5 i 6 punts de recarrega, desprès d’haver aprovat mocions municipals en aquest sentit. Nosaltres entenem que, per tal de fomentar un major ús dels vehicles elèctrics al nostre municipi, l’Ajuntament hauria d’emprar dues línies d’actuació:

1) Donant exemple a base d’adaptar o canviar, en la mesura del possible, els actuals vehicles municipals que funcionen amb gasoil o gasolina, perquè ho puguin fer amb un sistema híbrid i adquirint el compromís perquè la compra dels nous vehicles, en un futur immediat, siguin elèctrics.

2) Adaptant la nostre vila a aquesta nova realitat energètica, mitjançant la instal·lació de punts de càrrega públics i incentivant-ne la compra amb mesures fiscals que afavoreixin la seva compra.

Només així aconseguirem millorar la qualitat de l’aire, reduir la contaminació acústica i fer del Vendrell una ciutat més habitable i compromesa amb el medi ambient, al temps que actuem d’acord amb aquelles iniciatives europees que busquen incrementar la eficiència energètica com poden ser el PACTE D’ALCALDES, que pretén assolir l’objectiu de la UE de reduir un 20% les emissions de CO2 per l’any 2020, l’Acord de Govern de la Generalitat de 14 de Juny GOV/80/2016, pel qual s’aprova el Pla estratègic per al Desplegament d’Infraestructures de Recàrrega per als Vehicles Elèctrics a Catalunya 2016-2019 (PIRVEC) i es crea la Taula pel desplegament d’aquesta infraestructura (TIRVEC), tots ells amb l’objectiu d’avançar cap a una mobilitat més eficient i neta, i disminuir les barreres que actualment frenen el desenvolupament d’aquesta tecnologia i ens impedeixen assolir els nivells d’implantació d’altres països d’Europa.

Per tots aquests motius, el grup municipal d’ERC proposa d’adopció dels següents ACORDS

PRIMER. Implantar i instal·lar punts de recàrrega elèctrica al Vendrell, determinant la ubicació segons els estudis tècnics que l’àrea de Mobilitat realitzi amb la col·laboració de Medi Ambient.

SEGON. Que ens els pressupostos dels exercicis 2017, 2018 i 2019 hi hagi una partida, que permeti la instal·lació anual de, com a mínim, un punt de recàrrega ràpida, aprofitant les ajudes que el Pla PIRVEC estableix al respecte.

TERCER. Recollir en la propera actualització de tarifes del servei d’aparcaments, PARVEN, les fórmules d’exempció en l’obtenció i pagament del comprovant de zona blava als vehicles elèctrics que facin efectiu l’impost sobre vehicles de tracció mecànica al Vendrell.

QUART. Incrementar les bonificacions que es recullen a la ordenança fiscal número 4 de l’Ajuntament del Vendrell de l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica, modificant l’article 5.c) per establir una bonificació del 75% en comptes de la del 50% actual, amb la finalitat d’incentivar el creixement del parc mòbil d’aquest tipus de vehicles.

CINQUÈ. Revisar i adaptar, en la mesura del possible, els actuals vehicles de la flota municipal que encara funcionen amb carburant de gasoil o gasolina, perquè ho puguin fer amb sistema híbrid.

SISÉ. Adquirir el compromís que en l’adquisició dels nous vehicles de la flota municipal, seran preferentment elèctrics o d’altres tipus de vehicles que permetin una mobilitat sostenible, dissenyant un calendari gradual que avanci progressivament cap al cobriment del 100% de la flota en els propers anys.

SETÉ. Promoure la Mobilitat Elèctrica, l’Autoconsum i l’Eficiència Energètica. Crear un sistema de bonificacions per a les empreses i associacions del sector de l’automoció i l’habitatge, que afavoreixin la venda de vehicles elèctrics i la promoció de l’autoconsum i l’eficiència energètica a les llars, tenint en compte la connexió de VE i l’estalvi energètic.

VUITÉ. Impulsar campanyes informatives per tal de conscienciar a la població de la necessitat d’avançar en les mesures de consum energètic sostenible, l’eficiència i la democratització de l’energia.