AQUALIA – EL VENDRELL ESPORTS – AJUNTAMENT VENDRELL GESTIÓ PISCINES MUNICIPALS

AQUALIA – EL VENDRELL ESPORTS – AJUNTAMENT VENDRELL GESTIÓ PISCINES MUNICIPALS

A l’any 2010, quan el Sr. Jaume Domingo era Regidor d’Esports i President de l’empresa municipal El Vendrell Esports i Lleure, SLM,  es va signar un contracte de servei amb una durada de 15 anys amb l’empresa AQUALIA GESTIÓ DE L’AIGUA INTEGRAL, S.A. (filial de FCC) pels serveis esportius, serveis de recepció i atenció al client, serveis de neteja, manteniment,  assessorament i conducció de les piscines municipals cobertes del Vendrell.

(Veure DOCUMENT 1)

Aquest contracte, es va licitar per la via urgent, amb publicitat en el Diari Oficial de la Unión Europea i en poc més de 4 mesos ja s’havia formalitzat. És un contracte de serveis amb una durada de 15 anys, i amb un valor total del contracte de 24,2 Milions d’Euros. Entre les obligacions de l’empresa adjudicataria del contracte, havia de donar 100.000 € a fons perdut pel contracte, a més de deixar la quantitat de 500.000 € en forma prèstec a pagar durant 15 anys a tipus zero, (per tant per sota del preu del mercat). Aquesta pràctica ha estat una de les habituals a l’Ajuntament del Vendrell en els darrers anys, per així poder-se financiar externament quedan fora del control de la intervenció i dels criteris comptables de l’Administració.

(Veure DOCUMENT 2A)

En els 5 anys del contracte des del seu inici, fins la liquidació de la societat municipal (El Vendrell Esports i Lleure SLM), Aqualia ha cobrant al voltant de 1-1,1 Milions € anuals per la gestió d’aquest servei.

Des d’ERC trobem que aquesta xifra es desmesurada en tots els sentits, ja que els ingressos de la pròpia activitat per abonats, lloguer de les instal.lacions, entrades puntuals, etc, no arribava ni al milió d’euros.

Això va provocar, com no podia ser d’una altre manera, pèrdues en la societat municipal en cadascun dels anys des del 2010, unes pèrdues que anaven a més i que podriem xifrar que en poc més de 4 anys, El Vendrell Esports i Lleure SLM va generar unes pèrdues de més de 3 Milions €.

Aquesta va ser una de la raons para que a finals del 2013 es decidís la liquidació de la societat, encara que fins al’inici d’aquesta legislatura (mitjans del 2015) no es va produir de veritat aquesta liquidació. Amb la liquidació es va  traspassar tots els seus actius i passius del Vendrell Esports i Lleure, SLM a l’Ajuntament del Vendrell.

Aquest contracte en el nostre parer, draconià, donava un benefici industrial per l’empresa anualment xifrat en un 16%. segons va confirmar el Regidor d’Esports, Sergi Teruel en un ple celebrat el 26 d’octubre de 2014.

(Veure DOCUMENT 2B)

Però entre les pèrdues generades hi havia una sorpresa amagada i eren els deutes no pagats pel contracte mencionat a Aqualia per part de l’empresa municipal. Segons certificava l’ l’interventor municipal, al tancament del 2015 hi havien 1,35 Milions € pendents de pagar d’aquests serveis. A aquest import s’havia de sumar la part encara no pagada del préstec de 0,5 Milions €, i pujava a la quantitat de 300.000 €

Es a dir, al tancament de la societat municipal, l’Ajuntament del Vendrell va haver d’absorbir un total de 1,65 Milions € de deutes amb Aqualia.

(Veure DOCUMENT 3 i DOCUMENT 4)

Ens preocupa enorment aquest deute que l’Ajuntament ja ha asumit, sense cap explicacióde ningú, és per això,  que el passat 10 de març de 2017 van demanar l’adequada informació sobre aquest contracte i sobre els pagaments i conceptes que va facturar Aqualia.

Però aquest no és un tema que afecti al passat sinó també de futur, donat que el  contracte no finalitza fins al 2024.

Però mirant actes ens sorprèn com en el Ple del 26 de juny de 2014, davant la liquidació del Vendrell Esports i Lleure, SLM, AQUALIA demana la cessió d’aquest contracte a Aigües de Tomovi a on participava en només un 49%. Ens preguntem com potser que una empresa que té el 100% d’un contracte renuncii al 51% que li pertoca. Desconeixem si existeixen altres tipus de contrapartides o de pactes interns, perquè entenem que AQUALIA-FCC no és hores d’ara una empresa sense ànim de lucre, sinó tot el contrari per renunciar a un dret que li pertoca.

(Veure DOCUMENT 5)

El més curiós, es que ningú va veure que els estatuts d’Aigües de Tomoví, no permeten l’activitat de gestió, i aleshores es va dir que el contracte el seguia mantenint Aqualia-FCC fins que es constituis la nova empresa mixta, tot força extrany. D’aquest pacte s’han passat pel ple dues prórrogues (plens del 30 de març i 10 d’octubre de 2015) però Srs. del Govern, la darrera prórroga tenia venciment el 31 d’agost.

(Veure DOCUMENTS 6 i 7)

Fa 7 mesos que aquesta darrera pròrroga esta caducada i encara no hem vist per part del govern municipal res sobre això,

A QUE ESPEREN ??

POTSER ES MILLOR TENIR-HO DE FORMA IRREGULAR  ??

Per últim, ens va sobtar que mentre la majoria dels treballadors de l’empresa municipal van passar al Patronat d’Esports, una persona i només una (la gerent) va passar a Aigües de tomovi. Aquesta persona, que ha rebut des de fa molt de temps (febrer del 2014), moltes crítiques de treballadors, abonats per la gestió realitzada, Aigües de Tomovi subroga aquest contracte.

Ens sembla força irregular a més que a data d’avui s’hagués subrogat només el contracte d’aquesta treballadora i de ningú més.

(Veure DOCUMENT 8)

Finalment en el passat Ple van tenir accés a un informe de la Interventora sobre factures corresponents a aquests contractes,  a on es diu que “aquest contracte es va realitzar per un període d’execució que s’ha de considerar exhaurit”.

MOCIÓ

Per aquesta raó ERC El Vendrell va presentar la següent Moció que demana:

1/ Que l’Ajuntament del Vendrell, demani a una empresa externa la realització d’una auditoria del compliment estricte del contracte entre el Vendrell Esports i Lleure SLM i Aqualia pels serveis esportius, serveis de recepció i atenció al client, serveis de neteja, manteniment,  assessorament i conducció de les piscines municipals cobertes del Vendrell, verificant cadascuna de les factures aplicades. Aquesta auditoria hauria de finalitzar abans de 6 mesos des de la data d’aprovació en el Ple.

2/ Que el resultat d’aquesta Auditoria es faci oficial i públic, tant en la web de la transparència de l’Ajuntament, com en els mitjans de comunicació.

3/ Que la Secretaria i la Interventora, facin un informe donant la seva conformitat o no al compliment de la normativa en el contracte esmentat en l’apartat 1,  tant en el procès de licitació i formalització, com en la seva situació en l’actualitat, amb les cessions i pròrrogues que s’han anat produït.

4/ Demanem a l’Equip de Govern, la immediata regularització de la situació irregular de pròrroga vençuda del contracte esmentat en l’apartat 1.

NOTES:

AQUESTA MOCIÓ VA SER APROVADA EN EL PLE DEL PASSAT 31 DE MARÇ DE 2017  PER 11 VOTS A FAVOR I 10 ABSTENCIONS.

ESTEM A L’ESPERA DE L’AUDITORIA.

 EL GOVERN EN LA SEVA PROPOSTA DE PRESSUPOST PEL 2017 AFEGEIX EL DEUTE PER PAGAR DURANT L’EXERCICI A AQUALIA 1,35 Milions € i QUE AQUEST  CONTRACTE DE GESTIÓ ES TORNARIA A LICITAR.

documentació Anexa informe