ACORDS PLE 16 DE FEBRER DE 2016

1/ Aprovació inicial del pressupost del 2016

El pressupost del 2016 incorpora més inversions, més aportació als Serveis socials i mesures d’eficiència en l’organització de l’Ajuntament.

El pressupost consolidat del 2016, el primer del mandat, és de 50,1 milions d’euros, un 1,2% més que el del 2015. Si es té en compte el pressupost d’Agües de Tomoví, que enguany per recomanació de l’interventor s’ha inclòs en el pressupost general de la Corporació, el pressupost puja a 54,7 milions d’euros. L’aprovació inicial es va fer ahir en una sessió extraordinària de ple i va comptar amb 11 vots a favor (PSC, CiU, ERC i PP), 7 en contra (PxC, SSP, SP) i 3 abstencions (C’s).

Segons ha explicat l’alcalde, amb el pressupost del 2016 es manté el rigor pressupostari, amb més amortització del deute, i s’inicia una etapa de polítiques lleugerament expansives que es tradueixen en un increment de les inversions, en una major aportació econòmica als Serveis Socials i en la incorporació de mesures que han de revertir en una millor eficiència en l’organització de l’Ajuntament.

Pel què fa als ingressos, l’Ajuntament preveu que aquests pugin un 1’4%, a causa de l’increment de l’IBI (1,8%) aprovat fa uns mesos i també per la previsió de les liquidacions generades per les regularitzacions de l’IBI fetes pel Cadastre. De la seva banda, les despeses no financeres s’incrementarien un 1’1%, mentre que les despeses corrents baixarien un 0,3%, assolint la xifra més baixa dels darrers anys. Això permet que l’estalvi s’incrementi en un 10%.

Un altre dels elements destacats del pressupost 2016 és que aquest preveu una reducció del deute financer en 6’70 milions d’euros. Aquest, doncs, es situarà en 68,68 milions d’euros, el què representa un 137% dels ingressos corrents. L’alcalde, Martí Carnicer, ha destacat que en els darrers quatre anys s’hauran amortitzat 21 M€ i que el coeficient d’endeutament s’haurà reduït en 49 punts. Amb aquesta evolució, ha afegit Carnicer, es manté la perspectiva de que l’Ajuntament es situï per sota del 110% l’any 2019, una xifra que permetria començar a incrementar les inversions de forma més significativa.

La voluntat de que els comptes del 2016 tinguin un fort component social queda reflectit en l’augment d’un 30% de la partida que es destina als Serveis Socials, 200.000 euros més que l’any passat. Cal recordar que aquest va ser un acord entre el govern i el grup municipal de Sí Se Puede a l’hora d’aprovar les ordenances. Aquests diners permetran tirar endavant un programa de subvenció de l’IBI a les rendes baixes; aplicar una subvenció d’un euro per hora treballada a les empreses que contractin aturats del Vendrell i continuar amb el programa de monitors de menjador per a la secundària.

Segons dades del Ministeri d’Hisenda, i segons les liquidacions del 2014, l’Ajuntament del Vendrell destina una mitjana de 145 euros per habitant en temes socials, quan la mitjana dels ajuntaments catalans d’entre 20 i 50.000 habitants és de 101 euros i la mitjana del total d’ajuntaments de Catalunya és de 107 euros.
Aquest primer pressupost del mandat, i gràcies a les millores en la situació econòmica municipal, incorpora un capítol d’inversions de 2,5 milions d’euros, lleugerament superior al de l’any passat.

Una part d’aquestes es destinaran a diverses mesures de personal de l’Ajuntament, entre elles, la incorporació d’un interventor (amb data 1 de gener) i d’un arxiver/a, i també a l’ampliació de funcions de 4 treballadors/es de la plantilla existent per dotar l’estructura organitzativa de 4 coordinadors d’àrea. També s’inclou l’increment de l’1% de tots els sous, el retorn del 50% de la paga extra del 2012 i la reducció de despeses de càrrecs electes i eventuals.

En l’apartat de despeses corrents, els comptes del 2016 preveuen l’increment de les aportacions de l’Escola de Música i de l’Hospital Asil per temes de personal; l’augment de la partida de Serveis Socials amb 200.000 € i també l’increment de la partida de Turisme, en aquest cas amb 80.000 €. Aquests diners corresponen al què l’Ajuntament preveu ingressar en concepte de taxa turística. Fonamentalment, es destinaran a fer productes turístics com els què s’inclouen en el projecte de “Penedès Marítim”; a crear una marca de ciutat que contribueixi a un millor posicionament del municipi i a la incorporació d’informadors automàtics a la via pública, entre altres.

En el capítol d’inversions s’inclouen també 400.000 euros que es destinaran a adequar el pàrquing del Botafoc perquè s’hi puguin dur a terme activitats com ara concerts i espectacles. En concret, ja s’ha avançat el compromís de que, enguany, els concerts de festa major no es duran a terme al barri del Puig, ja que els veïns de la zona fa temps que havien manifestat el seu malestar per les molèsties d’aquestes activitats. Aquests 400.000 euros serviran fonamentalment pel condicionament del solar, asfaltatge de la zona i adequar la instal·lació elèctrica.

Les inversions del pressupost també preveuen 227.000 euros per la compra del solar de l’Avinguda Palfuriana de Coma-ruga destinat a aparcament, que es va finançant en diverses anualitats; 120.000 euros per al projecte de remodelació del Club d’Esports Vendrell amb l’objectiu de ser subseu dels Jocs del Mediterrani 2017 i 60.000 euros per iniciar la redacció d’un nou POUM del Vendrell.

Una altra inversió a destacar són els 50.000 euros destinats a millores de manteniment dels barris marítims, i que han estat motivats per un acord entre el govern i el PP. En aquest cas seran els mateixos veïns de les platges els qui decidiran en què s’invertiran aquests diners, sempre tenint en compte l’import màxim i la viabilitat tècnica dels projectes. Segons s’ha explicat, aquesta serà una prova de cara a futurs processos participatius oberts a tot el municipi.

PLE

 

2/ Acords de ple de l’Ajuntament del Vendrell

En la sessió ordinària del ple de l’Ajuntament del Vendrell, celebrada ahir dimarts a la tarda, es va arribar als següents acords:

-Es va donar compte del Decret d’Alcaldia núm. 62/2016, de 2 de febrer, relatiu a la interposició de recurs contenciós administratiu contra la resolució, de 15 d’abril de 2015, del Jurat d’Expropiació de Catalunya per no està d’acord en la valoració d’expropiació de part d’una finca de l’Ajuntament del Vendrell amb motiu de les obres de millora de la carretera C-51.

-Amb 14 vots a favor (PSC, CiU, ERC, C’s i PP) i 7 abstencions (PxC, SSP i SP), es va aprovar la proposta per aprovar l’adhesió de l’Ajuntament del Vendrell als acords marc del servei d’assegurances i del servei de mediació d’assegurances del Consorci Català pel Desenvolupament Local (CCDL) i l’Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM).

-Amb 19 vots a favor (PSC, CiU, ERC, PxC, C’s, SP i PP) i 2 vots en contra (SSP) es va aprovar la proposta per comunicar a l’empresa FCC Medio Ambiente, SA la finalització de la gestió de serveis de recollida domiciliària, neteja viària i tractament i/o eliminació d’escombraries.

-Per unanimitat, es va aprovar la proposta de recolzament a l’Ajuntament de l’Arboç per tal de promoure la candidatura de la Creu de Sant Jordi a l’Elenc Artístic Arbocenc.

-Amb 19 vots a favor (PSC, CiU, ERC, PxC, C’s, SSP i SP) i 2 vots en contra (PP) es va aprovar la proposta d’adhesió a l’Estratègia Catalana Residu Zero. Aquesta iniciativa s’emmarca dins un moviment internacional (Zero Waste Internactional Alliance, Zero Waste Europe) al qual ja s’hi han adherit nombroses administracions locals i regionals, empreses i organitzacions de diferents països. L’Estratègia Catalana Residu Zero implica avançar cap a la reducció i reaprofitament progressiu dels residus com a recursos.

-Amb 18 vots a favor (PSC, CiU, ERC, PxC, SSP, SP i PP) i 3 abstencions (C’s), es va aprovar la proposta presentada per Sí Se Puede El Vendrell – Sí Es Pot el Vendrell per tal de fer efectiu la recollida i aprofitament d’aliments aptes per al consum de supermercats, establiments i empreses del sector de la restauració instal·lats al municipi, amb la finalitat de fer-los arribar a les persones i famílies que ho necessitin.

-Per unanimitat, es va aprovar la proposta presentada per Sí Se Puede El Vendrell – Sí Es Pot el Vendrell per prendre mesures i activar accions preventives per evitar abocaments incontrolats.

-Amb 16 vots a favor (PSC, CiU, ERC, PxC, SSP i SP) i 5 abstencions (C’s i PP), es va aprovar la moció del govern i dels grups municipals Sí Se Puede El Vendrell – Sí Es Pot el Vendrell i Som Poble, i l’adhesió de Plataforma per Catalunya, de suport a les mobilitzacions i accions contra el Pla hidrològic de la conca de l’Ebre.

-Per unanimitat, es va aprovar, amb esmena, la moció presentada per Som Poble-CUP-PA conjuntament amb les organitzacions Som lo que sembrem, Geven i Grup de compra les garrofes per fer un manteniment dels parcs, jardins i espais públics en què no sigui necessària la utilització d’herbicides tòxics com el glifosat.

-Amb 19 vots a favor (PSC, CiU, ERC, PxC, C’s, SSP i SP) i 2 abstencions (PP), es va aprovar la moció presentada per Som Poble-CUP-PA de suport a la lluita de treballadors i treballadores acomiadats de l’empresa “Reverté. Carbonatos de calcio”.

-Per unanimitat, es va aprovar la moció presentada per PP en relació a Eurovelo, un projecte de la Federació de Ciclistes Europeus (ECF) que té com a objectiu el desenvolupament d’una xarxa de rutes de llarga distància per cicloturistes que permeti travessar Europa, per promoure la inclusió del Vendrell en una de les rutes així com també el Penedès Marítim.

Deixa un comentari